Algemene voorwaarden 11EN1

Artikel 1. Overeenkomst, offerte en bevestiging


1.1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en 11EN1 gesloten overeenkomsten.

1.2 Offerte
Offertes zijn 1 maand geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden.

1.3 Schriftelijke bevestiging
Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat 11EN1 een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden 11EN1 eerst nadat deze schriftelijk door 11EN1 zijn bevestigd.

1.4 Meerdere opdrachtgevers
Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan 11EN1 wenst te verstrekken, dient 11EN1, ondervermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte te worden gesteld.


Artikel 2. De uitvoering van de overeenkomst


2.1 Uitvoeren opdracht
11EN1 zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal 11EN1 de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

2.2 Verstrekken van gegevens e.d.
De opdrachtgever is gehouden al dat gene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door 11EN1 mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten)aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.

2.3 Openbaarmaking en verveelvoudiging
Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Indien 11EN1, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient de opdrachtgever op verzoek van 11EN1 zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk te bevestigen.

2.4 Termijn van levering
Een door 11EN1 opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. 11EN1 is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem /haar bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft.

2.5 Tests, vergunningen en wettelijke bepalingen
Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests,het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke- of kwaliteitsnormen niet tot de opdracht van 11EN1.

2.6 Klachten
Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen nadat de opdrachtgever van enig klachtwaardig handelen redelijkerwijs kennis heeft kunnen nemen maar in elk geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan 11EN1 te worden meegedeeld. enz enz


Artikel 3 Rechten van intellectueel eigendom en eigendomsrechten


3.1 Auteursrecht en industriële eigendom
Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectueel eigendom en het auteursrecht toe aan 11EN1.

3.2 Naamsvermelding
Bij redactionele illustraties is naamsvermelding een voorwaarde; bij commerciële illustraties en overige ontwerpen dient voor gebruik een regeling voor naamsvermelding worden overeengekomen. Bij niet nakomen van deze voorwaarde of regeling zal aan opdrachtgever een extra bedrag voor gebruiksrechten in rekening gebracht worden met een minimum van honderd (100) euro.

3.3 Exemplaar
De opdrachtgever zal 11EN1 kosteloos ten minste 1 exemplaar van de publicatie, of van het betreffende gedeelte daarvan, laten ontvangen, binnen 3 weken na openbaarmaking of publicatie van het door 11EN1 geleverde werk.

3.4 Onderzoek naar het bestaan van rechten
Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

3.5 Naamsvermelding
Tenzij het werk er zich niet voor leent, is 11EN1 na overleg met opdrachtgever gerechtigd om zijn /haar naam op of bij het werk en op de geleverde website te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan, tenzij anders overeengekomen, zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van 11EN1 openbaar te maken of te verveelvoudigen.

3.6 Eigendom bij 11EN1
Tenzij anders is overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door 11EN1 tot stand gebrachte ontwerpen, webpagina’s, broncode en andere materialen of (elektronische) bestanden en alle intellectuele eigendomsrechten eigendom van 11EN1. De opdrachtgever kan, tenzij anders overeengekomen, in geen geval tegenover 11EN1 aanspraak maken op afgifte of levering van de door 11EN1 ontworpen /gebruikte digitale bronbestanden.


Artikel 4. Gebruik van Licentie


4.1 Het gebruik
Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen in gevolge de overeenkomst met 11EN1, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van de website of het ontwerp voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveel-voudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot het gebruik van de website of het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan 11EN1 bekend te zijn gemaakt.

4.2 Ruimer gebruik
De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van 11EN1 niet gerechtigd het ontwerp ruimer te gebruiken dan is overeengekomen.

4.3 Wijzigingen
Tenzij anders is overeengekomen, is het de opdrachtgever niet toegestaan om, zonder schriftelijke toestemming van 11EN1, veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen of in de code van de webpagina’s aan te brengen of te laten aanbrengen.

4.4 Eigen promotie
11EN1 heeft in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.


Artikel 5. Honorarium


5.1 Honorarium en bijkomende kosten
Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die 11EN1 voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.

5.2 Honorarium voor meerwerk
Indien 11EN1 door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, of deugdelijke en duidelijke gegevens /materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijke, door 11EN1 gehanteerde honorariumtarieven.


Artikel 6. Betaling


6.1 Omzetbelasting
Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen, welke van overheidswege worden opgelegd.

6.2 Aanbetaling
Aanbetaling van 25% op de totale kosten na het goedkeuren van de offerte en eerste opzet van het ontwerp.

6.3 Betalingsverplichting
Betalingen dienen plaatst te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum op de rekening van de v.o.f. Indien na het verstrijken van deze termijn door 11EN1 nog geen volledige betaling is ontvangen, is de opdrachtgever, na aanmaning in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door 11EN1 gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdracht-gever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van 100,- euro.

6.4 Periodieke betalingen
11EN1 heeft het recht zijn honorarium in maandelijkse termijnen te ontvangen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

6.5 Geen korting of compensatie
De opdrachtgever verricht de aan 11EN1 verschuldigde betalingen, tenzij anders overeengekomen, zonder korting of compensatie, behoudens verrekening met de in overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan 11EN1 heeft verstrekt.

6.6 Vervallen licentie
Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en komt elke in het kader van de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikt belang is.


Artikel 7. Onderhoud van de website en onderhoudscontracten


Deze voorwaarden gelden voor een 1 (één) jarig onderhoudscontract voor een bestaande website. Met onderhoud van de website wordt bedoeld het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen data van de opdrachtgever op bestaande webpagina’s van de website. Het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen data van derden zoals de krant, tijdschriften, internet en andere media op bestaande pagina’s van de website indien toepasselijk. Het toevoegen van nieuwe teksten op bestaande webpagina’s. Wijzigingen aan de teksten worden éénmalig uitgevoerd mits binnen 2 weken aangeleverd, gerekend vanaf de eerste presentatie. In alle andere gevallen worden de kosten op uurbasis aan de klant doorberekend. Overgebleven uren gaan mee naar de volgende maand. Overgebleven uren gaan niet mee naar het volgende jaar. Geen restitutie van de overgebleven uren. Elk aanvullend uur wordt berekend volgens het uurtarief. Kosten van een onderhoudscontract gelden voor één jaar en moeten vooraf, binnen 14 dagen na ondertekening van het contract worden voldaan. De opzegtermijn voor een onderhoudscontract is twee maanden voor het einde van de contractdatum.


Artikel 8. Opzegging en ontbinding overeenkomst


8.1 Opzegging overeenkomst door opdrachtgever
Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Indien de overeenkomst door 11EN1 wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient laatstgenoemde het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan 11EN1 redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkomingen.

8.2 Faillissement
Zowel 11EN1 als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surcéance van de andere partij.

8.3 Gebruik resultaat na voortijdige beëindiging
Indien de opdracht,om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.

8.4 Duur overeenkomsten
Wanneer de werkzaamheden van 11EN1 bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één maand.


Artikel 9. Garanties en vrijwaringen.


9.1 Vrijwaring voor aanspraken m.b.t. gebruik ontwerp
De opdrachtgever vrijwaart 11EN1 of door 11EN1 bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

9.2 Verstrekte materialen en gegevens De opdrachtgever vrijwaart 11EN1 voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.


Artikel 10. Aansprakelijkheid


10.1 Aansprakelijkheid
11EN1 kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

Fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld. Misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen. Fouten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden. Gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers. Fouten in het ontwerp of de tekst /gegevens indien de opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben. Fouten in het ontwerp of de tekst /gegevens, indien de opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e)model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest. Taalkundige, tekstuele /of grammaticale fouten. De aanschaf of levering en/of de installatie van software voor het maken /aanpassen van de geleverde html teksten en/of voor het uploaden van de website naar een webserver. Het ontbreken van voldoende ruimte op de webserver van de opdrachtgever om de 11EN1 geleverde website te kunnen plaatsen/redelijk te kunnen onderhouden.
10.2 Beperking aansprakelijkheid
Behoudens in geval van opzet of grove schuld van 11EN1 is de aansprakelijkheid van 11EN1 voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een tegenover de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad, beperkt tot een bedrag dat in redelijkheid in verhouding staat tot de omvang van de opdracht,met dien verstande dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan 500 euro of, indien het aan de opdracht verbonden honorarium hoger is, het bedrag van dit honorarium. 10.3 Verval aansprakelijkheid Elke aansprakelijkheid vervalt na verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

10.3 Kopieën materialen
De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van de aan hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. 11EN1 is niet aansprakelijk voor de beschadiging of het verloren gaan van dit materiaal.


Artikel 11. Overige bepalingen


11.1 Overdracht aan derden
Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met 11EN1 gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

11.2 Vertrouwelijkheid
Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

11.3 Nederlands recht

Op de overeenkomst tussen 11EN1 en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.11en1.nl - Dossiernummer: 34336981


KVK Dossiernummer: 34336981